System zarządzania w laboratorium i jego akredytacja

Szkolenie pt.: „System zarządzania w laboratorium i jego akredytacja” obejmuje następującą tematykę:

  • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
  • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w laboratorium,
  • dokumentacja systemu zarządzania w laboratorium (księga jakości, procedury i formularze)
  • proces akredytacyjny laboratorium,
  • zapewnienie jakości wyników badań,
  • walidacja metod badawczych,
  • oraz ćwiczenia z następujących technik analitycznych:

– metody mikrobiologiczne,

– absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA),

– emisyjna spektrometria atomowa z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-AES),

– chromatografia gazowa (GC) i wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC),

– metody klasyczne (metody wagowe i miareczkowe).

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 17.11 – 18.11.2016 r.
Czas trwania: 20 godzin (2 dni).
Koszt:  300,- zł – dla pracowników, doktorantów, studentów SGGW. Dla osób spoza SGGW – koszt szkolenia wynosi 600 zł.
Miejsce szkolenia: Centrum Analityczne SGGW, ul. Ciszewskiego 8, przyziemie, pok. 097
Plan szkolenia: plan1.doc
Karta zgłoszenia na szkolenie: zgłoszenie1.doc

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres CA: centrum_analityczne@sggw.pl  lub dostarczenie do siedziby CA (budynek nr 23, przyziemie).

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy uczestników. Potwierdzenie organizacji szkolenia lub informacja o jego odwołaniu przesyłane będą na podany w zgłoszeniu adres e mail najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Po uzyskaniu od organizatora potwierdzenia organizacji szkolenia należy dokonać opłaty na numer konta SGGW: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120, z dopiskiem: 507-30-390-000-N00128-99 + imię i nazwisko uczestnika szkolenia i dostarczyć dowód wpłaty do CA osobiście, faksem lub w formie elektronicznej.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT proszone są o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku  prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty niezwłocznie po dokonanej wpłacie na konto SGGW, celem wystawienia faktury VAT.