Auditor wewnętrzny oceniający laboratoria

Szkolenie pt.: „Auditor wewnętrzny oceniający laboratoria” obejmuje następującą tematykę:

  • wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania,
  • wymagania dla auditorów zgodnie z normą PN-EN ISO 19011:2012
  • techniki auditowania
  • przygotowanie i przeprowadzenie auditu
  • dokumentowanie auditu wewnętrznego
  • zapisywanie niezgodności i wypełnianie karty niezgodności – ćwiczenia.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 24.11 – 25.11.2016 r.
Czas trwania: 18 godzin (2 dni).
Koszt:  200,- zł – dla pracowników, doktorantów, studentów SGGW. Dla osób spoza SGGW – koszt szkolenia wynosi 400 zł.
Miejsce szkolenia: Centrum Analityczne SGGW, ul. Ciszewskiego 8, przyziemie, pok. 097
Plan szkolenia: plan2.doc
Karta zgłoszenia na szkolenie: zgłoszenie2.doc
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres CA: centrum_analityczne@sggw.pl  lub dostarczenie do siedziby CA (budynek nr 23, przyziemie).
Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy uczestników. Potwierdzenie organizacji szkolenia lub informacja o jego odwołaniu przesyłane będą na podany w zgłoszeniu adres e mail najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Po uzyskaniu od organizatora potwierdzenia organizacji szkolenia należy dokonać opłaty na numer konta SGGW: 52 1240 6003 1111 0000 4942 8120,
z dopiskiem: 507-30-390-000-N00127-99 + imię i nazwisko uczestnika szkolenia
i dostarczyć dowód wpłaty do CA osobiście, faksem lub w formie elektronicznej.
Osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT proszone są o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku  prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty niezwłocznie po dokonanej wpłacie na konto SGGW, celem wystawienia faktury VAT.