Mikrobiologia

Rodzaj analizy

Rodzaj próbki

Optymalna wielkość próbki

Metoda

Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30oC żywność i pasze 50 g Przy analizie wszystkich wyróżników w jednej próbce 100 g lub 100 ml PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30oC PN-EN ISO 4833-2:2013-12
Liczba drożdży i pleśni żywność i pasze 50 g PN-ISO 6611:2007
Liczba drożdży i pleśni żywność o aktywności wody > 0,95 50 g PN-ISO 21527-1:2009
Liczba drożdży i pleśni żywność o aktywności wody ≤ 0,95 50 g PN-ISO 21527-2:2009
Liczba bakterii z grupy coli żywność i pasze 50 g PN-ISO 4832:2007
Liczba Escherichia coli żywność i pasze 50 g PN-EN ISO 16649-2 :2004
Obecność i liczba Enterobacteriaceae żywność i pasze 50 g PN-ISO 21528-2:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich żywność i pasze 50 g PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004
Liczba Listeria monocytogenes żywność i pasze 50 g

PN-EN ISO 11290-2:2000 +A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007

Obecność Salmonella spp. żywność i pasze 100 g PN-EN ISO 6579:2003
Ogólna liczba kolonii w temp. 36 oC i 22 oC Woda 10 ml Przy analizie wszystkich wyróżników w jednej próbce 500ml PN-EN ISO 6222:2004
Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli metodą filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej Woda 100 ml

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Obecność i liczba enterokoków kałowych Woda 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004