Historia

Centrum Analityczne SGGW jako jednostka ogólnouczelniana została powołana z dniem 1 stycznia 2005 roku Zarządzeniem nr 23 Rektora SGGW z dnia 29 grudnia 2004 r. z połączenia dotychczas istniejących dwóch jednostek: Zakładu Analiz Fizykochemicznych i Pracowni Mikroskopii Elektronowej.W 2005 r. została przeniesiona akredytacja z Zakładu Analiz Fizykochemicznych SGGW na Centrum Analityczne SGGW (Certyfikat Akredytacji nr AB 439).

Od 2006 r. Centrum Analityczne prowadzi również szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością.

Duży wpływ na obecny obraz laboratorium miała realizacja w latach 2007-2008 umowy o dofinansowanie projektu nr WKP_1/1.4.2/2/2005/4/85/288 pt. „Zakup wyposażenia dla Centrum Analitycznego SGGW”, realizowanego w ramach SPO-WKP. Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Dzięki temu dofinansowaniu została zakupiona aparatura z zakresu nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych i mikroskopii elektronowej oraz powstała pracownia mikrobiologiczna wyposażona w aparaturę do badania wody, żywności i pasz.

Kontakt z naukowcami pozwala nadążać za najnowszymi trendami w badaniach analitycznych i opracowywać własne metody badawcze.

Dzięki potencjałowi SGGW i pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę.

Historia Zakładu Analiz Fizykochemicznych

Decyzją Senatu SGGW w lutym 1972 r. została powołana Pracownia Analiz Fizykochemicznych przy Wydziale Rolniczym, której zadaniem była obsługa całej Uczelni w zakresie chemicznej Analizy instrumentalnej.

W 1979 r. Pracownię podniesiono do rangi samodzielnego Zakładu, pełniącego rolę jednostki międzywydziałowej, podlegającej bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki SGGW.

Dnia 2 września 2003 r. Zakład Analiz Fizykochemicznych uzyskał akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji nr AB 439).

Historia Pracowni Mikroskopii Elektronowej

Początki mikroskopii elektronowej w SGGW datuje się na rok 1970, gdy w Katedrze Fizyki Wydziału Technologii Drewna został zakupiony transmisyjny mikroskop elektronowy.

W 1973 r. została powołana Międzywydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej, do której zakupiono supernowoczesny wówczas sprzęt produkcji japońskiej: transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM-100C i skaningowy mikroskop elektronowy JEOL JSM-35, dwie napylarki JEOL oraz szwedzki ultramikrotom LKB i wyposażenie pracowni fotograficznej. Wykonywane zdjęcia stanowiły istotny składnik badań będących przedmiotem setek prac magisterskich, doktorskich, habilitacji oraz publikacji i wdrożeń. Badania w Pracowni prowadzili pracownicy i studenci praktycznie wszystkich Wydziałów SGGW, a także wielu badaczy i przedsiębiorców spoza SGGW.

Wychodząc naprzeciw wzrastającym oczekiwaniom klientów, w 1999 r. został zakupiony skaningowy mikroskop elektronowy FEI Quanta 200.